Experimental

Artist:XXDelchambre , CharlotteXXXXDetail

Dating:XXc.1908 - 1914

Model:XXPZH size 3, 22.1 cm. diam.XXXXDetail

Decor:XXPZH décor # 382XXXXDetail

Object:XX1001XXXXDetail

Artist:XXNot determined, 1908 to 1917XXXXDetail

Dating:XXc.1908 - 1917

Model:XXPZH size 3, 22.1 cm. diam.XXXXDetail

Decor:XXDécor index #XXXX

Object:XX1002XXXXDetail

Artist:XXDelchambre , CharlotteXXXXDetail

Dating:XXc.1908 - 1914

Model:XX252, 25.1 cm. highXXXXDetail

Decor:XXPZH décor # 244XXXXDetail

Object:XX1003XXXXDetail

Artist:XXTV: No name known as yetXXXXDetail

Dating:XXc.1902 - c.1904

Model:XX235, 11.5 cm. diam.XXXXDetail

Decor:XXDécor index # 2030XXXXDetail

Object:XX1004XXXXDetail

Artist:XXLanooy, ChrisXXXXDetail

Dating:XXc. 1901 - 1902

Model:XX165, 22.7 cm. highXXXXDetail

Decor:XXDécor index # 2032XXXXDetail

Object:XX1007XXXXDetail

Artist:XXVeerman, GerritXXXXDetail

Dating:XX1919

Model:XX348 (later), 13.3 cm. diam.XXXXDetail

Decor:XXDécor index #XXXX

Object:XX1009XXXXDetail

Artist:XXCV: No name known as yetXXXXDetail

Dating:XXc.1908 - 1917

Model:XX47, 14.3 cm. highXXXXDetail

Decor:XXPZH décor # 245XXXXDetail

Object:XX1014XXXXDetail

Artist:XXCS: No name known as yetXXXXDetail

Dating:XXc.1901 - c.1905

Model:XX5005, 31.0 cm. highXXXXDetail

Decor:XXDécor index # 2033XXXXDetail

Object:XX1015XXXXDetail

Artist:XXHoudijck, HendrikusXXXXDetail

Dating:XXc.1901 - c. 1905

Model:XX315, 29.9 cm. highXXXXDetail

Decor:XXPZH décor # 245XXXXDetail

Object:XX1016XXXXDetail

Artist:XXCS: No name known as yetXXXXDetail

Dating:XXc.1901 - c.1905

Model:XX190, 32.4 cm. highXXXXDetail

Decor:XXDécor index # 2034XXXXDetail

Object:XX1017XXXXDetail

Artist:XXMuijen Cornelis vanXXXXDetail

Dating:XXFeb. 1901 - Nov. 1904

Model:XX319, 37.3 cm. highXXXXDetail

Decor:XXDécor index # 2035XXXXDetail

Object:XX1018XXXXDetail

Artist:XXVliet, Geertruida vanXXXXDetail

Dating:XXc.1901 - c.1907

Model:XX230, 14.8 cm. highXXXXDetail

Decor:XXDécor index # 2036XXXXDetail

Object:XX1019XXXXDetail

Artist:XXMuijen Cornelis vanXXXXDetail

Dating:XXFeb. 1901 - Sep. 1904

Model:XX188, 22.6 cm. highXXXXDetail

Decor:XXDécor index # 2003XXXXDetail

Object:XX1022XXXXDetail

Artist:XXCS: No name known as yetXXXXDetail

Dating:XXc.1901 - c.1905

Model:XX5001, 16.0 cm. highXXXXDetail

Decor:XXDécor index # 2037XXXXDetail

Object:XX1023XXXXDetail

Artist:XXSchoonhoven , JacobXXXXDetail

Dating:XXc. 1901 - Nov. 1902

Model:XX171, 24.0 cm. highXXXXDetail

Decor:XXDécor index # 2038XXXXDetail

Object:XX1024XXXXDetail

Artist:XXNo legible markingsXXXXDetail

Dating:XXc.1901 - c.1907

Model:XX12, 14.7 cm. highXXXXDetail

Decor:XXDécor index # 2130XXXXDetail

Object:XX1025XXXXDetail

Artist:XXKool, JohannesXXXXDetail

Dating:XXc.1901 - 1904

Model:XX160, 19.9 cm. highXXXXDetail

Decor:XXDécor index # 2004XXXXDetail

Object:XX1027XXXXDetail

Artist:XXS: No name known as yetXXXXDetail

Dating:XXc.1902 - c.1905

Model:XXPZH size 6, 32 cm. diam.XXXXDetail

Decor:XXDécor index # 2137XXXXDetail

Object:XX1028XXXXDetail

Artist:XXDelchambre , CharlotteXXXXDetail

Dating:XXc. 1907 - c. 1908

Model:XX5014, 23.2 cm. highXXXXDetail

Decor:XXPZH décor # 246XXXXDetail

Object:XX1030XXXXDetail

Artist:XXVliet, Geertruida vanXXXXDetail

Dating:XXc.1908 - c.1912

Model:XX343, 12.9 cm. highXXXXDetail

Decor:XXPZH décor # 244XXXXDetail

Object:XX1032XXXXDetail

Artist:XXCS: No name known as yetXXXXDetail

Dating:XXc.1901 - c.1905

Model:XX3004, 19.9 cm. highXXXXDetail

Decor:XXDécor index # 2005XXXXDetail

Object:XX1034XXXXDetail

Artist:XXNS: No name known as yetXXXXDetail

Dating:XXc.1901 - c.1907

Model:XX3004, 20.0 cm. highXXXXDetail

Decor:XXDécor index # 2005XXXXDetail

Object:XX1035XXXXDetail

Artist:XXPeeters, LouisXXXXDetail

Dating:XXAug 1901 - Feb 1905

Model:XX157, 17.0 cm. highXXXXDetail

Decor:XXDécor index # 2039XXXXDetail

Object:XX1036XXXXDetail

Artist:XXCV: No name known as yetXXXXDetail

Dating:XXc.1908 - 1917

Model:XX310, 29.9 cm. highXXXXDetail

Decor:XXDécor index #XXXX

Object:XX1037XXXXDetail

Artist:XXDelchambre, FrederikaXXXXDetail

Dating:XXc.1901 - c.1907

Model:XX232, 12.0 cm. highXXXXDetail

Decor:XXDécor index # 2040XXXXDetail

Object:XX1038XXXXDetail

Artist:XXDelchambre, FrederikaXXXXDetail

Dating:XXc.1901 - c.1907

Model:XX372, 41.8 cm. highXXXXDetail

Decor:XXDécor index # 2041XXXXDetail

Object:XX1039XXXXDetail

Artist:XXWerf, Elert van derXXXXDetail

Dating:XXFeb. 1901 - Nov. 1904

Model:XX5012, 45.8 cm. highXXXXDetail

Decor:XXDécor index # 2003XXXXDetail

Object:XX1041XXXXDetail

Artist:XXMuijen Cornelis vanXXXXDetail

Dating:XXFeb. 1901 - Nov. 1904

Model:XX165, 22.5 cm. highXXXXDetail

Decor:XXDécor index # 2006XXXXDetail

Object:XX1042XXXXDetail

Artist:XXDelchambre , CharlotteXXXXDetail

Dating:XXc.1901 - c.1907

Model:XX366B, 6.0 cm. highXXXXDetail

Decor:XXDécor index # 2124XXXXDetail

Object:XX1043XXXXDetail

Artist:XXS: No name known as yetXXXXDetail

Dating:XXc.1901 - c.1905

Model:XX366A, 13.3 cm. diam.XXXXDetail

Decor:XXDécor index # 2124XXXXDetail

Object:XX1044XXXXDetail

Artist:XXMS: No name known as yetXXXXDetail

Dating:XXc.1901 - c.1905

Model:XX381, 22.8 cm. diam.XXXXDetail

Decor:XXDécor index # 2124XXXXDetail

Object:XX1045XXXXDetail

Artist:XXFonville, FranciscusXXXXDetail

Dating:XXc.1901 - c.1907

Model:XX173, 26.0 cm. highXXXXDetail

Decor:XXDécor index # 2042XXXXDetail

Object:XX1046XXXXDetail

Artist:XXSL/LS: No name known as yetXXXXDetail

Dating:XXc.1908 - 1917

Model:XX337, 10.5 cm. highXXXXDetail

Decor:XXPZH décor # 245XXXXDetail

Object:XX1048XXXXDetail

Artist:XXDelchambre, FrederikaXXXXDetail

Dating:XXc.1901 - c.1907

Model:XX327, 31.8 cm. highXXXXDetail

Decor:XXDécor index # 2117XXXXDetail

Object:XX1049XXXXDetail

Artist:XXDelchambre, FrederikaXXXXDetail

Dating:XXc.1901 - c.1907

Model:XX327, 32.0 cm. highXXXXDetail

Decor:XXDécor index # 2117XXXXDetail

Object:XX1050XXXXDetail

Scroll to Top